Logo
東海大學資訊工程學系-必修必選科目表-研究所在職專班-107 學年度研究所在職專班高階資訊經營與創業組必修科目表

107 學年度研究所在職專班高階資訊經營與創業組必修科目表

  • 單位 : 網路組
  • 分類 : 研究所在職專班
  • 點閱 : 284
  • 日期 : 2018-12-10
科目
學分
1上
1下
2上
2下
備  註
必修
專題討論(一)
1
1
 
 
 
 
專題討論(二)
1
 
1
 
 
 
專題討論(三)
1
 
 
1
 
 
專題討論(四)
1
 
 
 
1
 
碩士論文
6
 
 
 
6
 
必修學分數
10
 
 
 
 
 
選修學分數
24
選修學分限本系碩士班開授課程
畢業學分數
34

說明:
1. 本科目表格適用於107學年度入學新生。
2. 107學年度起,需於入學後修習學術倫理教育課程;通過者,使得申請學位考試。

課程地圖

※課程地圖為課程修習建議,實際修習科目及規定依各學年必修科目表及修課規定為準。